АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ /АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016.11.24-НЫ ӨДРИЙН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/368 ДУГААР ЗАХИРАМЖААР ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БАЙДАЛ/
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2016/12/04