“ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ГАРЫН АВЛАГЫН 1,2 ДУГААР БҮЛГҮҮД”-ИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/03/12

Багийн Засаг дарга, Багийн Иргэдийн нийтийн дарга, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсгийн гишүүдийг чадавхжуулах “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн гарын авлагын 1,2 дугаар бүлгүүд”- сэдэвт сургалт 03 дугаар сарын 11-ний өдөр эхэллээ.

Уг сургалт нь Дэлхийн банк болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр сангийн яамны удирдлага дор хэрэгжиж байгаа “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна.

“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд Удирдлагын академитай хамтран Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилготойгоор /ОНХС/-ийн гарын авлагыг боловсруулсан. Энэхүү гарын авлагын 1,2 дугаар бүлгүүд буюу “орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдийн оролцоотой төлөвлөх, хөрөнгө оруулалтын төслийн үнэлгээ болон тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх, анхан шатны үнэлгээ хийх, мэдээллийг нягтлах, нэмэх, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төслүүдийн жагсаалт бэлтгэх” гэсэн сэдвүүдээр сургалтыг зохион явуулж байна.

Сургалтад  хуваарийн дагуу 03  дугаар сарын 11-21 хооронд бүх сумдын багийн Засаг дарга, Багийн Иргэдийн нийтийн дарга, сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсгийн гишүүд хамрагдана.