ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ
НЭМСЭН:Дорноговь аймгийн ЗДТГ-н мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн
ОГНОО : 2019/03/06

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ

 

Дорноговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах   2019 оны төлөвлөгөөний  дагуу  6 төсөл арга хэмжээний захиалагчийн эрхийг шилжүүлж, 43 төсөл арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсанаас  436.7 сая төгрөгийн 10 төсөл арга хэмжээний  гэрээг байгуулан, 1050,3 тэрбум төгрөгийн 12 төсөл арга хэмжээний үнэлгээ хийгдэж байна.  Төлөвлөгөөний биелэлт  40,3 хувьтай байна