2018-01-16
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 5.4.15-д “Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд иргэдийн хяналтын зөвлөлийг байгуулан ажиллана” гэж заасан байдаг. Энэ ажлын хүрээнд “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг Дорноговь аймагт байгуулан Авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий 3 гишүүнтэй ажиллаж байна.
ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ