2018-11-15
Аймгийн Засаг даргын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” /2016-2020/ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Бэлчээрийг зүй зохистой ашиглан усан хангамжийг нэмэгдүүлж, мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2018 онд аймгийн хэмжээнд нийт 25 инженерийн хийцтэй худаг ашиглалтад орууллаа.
"Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт" орон даяар хамруулж эхэллээ