2018-07-03
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
СҮҮНИЙ АЧ ТУС
Цахим тендер